Alustava ettevõtja meelespea!

Juriidiliste isikute (va FIE) raamatupidamine toimub tekkepõhiselt mitte kassapõhiselt. Tekkepõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse raamatupidamises arvete tekkimise (väljastamise või laekumise) alusel. Kassapõhine raamatupidamine tähendab, et arved registreeritakse laekumiste/maksete alusel.

 • Kandepõhise raamatupidamise näide: OÜ Muda ostab 100kg savi 30.08.2014. Talle väljastatakse arve ostu kuupäevaga 30.08.2014 ning ta tasub arve 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 2 kannet: 30.08.2014 saadi arve ja 02.09.2014 maksti arve.
 • Kassapõhise raamatupidamise näide: FIE Mati Kala ostab 5kg silku edasimüügiks. Talle väljastatakse arve 30.08.2014 ja ta tasub selle 02.09.2014. Raamatupidamises tehakse 1 kanne: 02.09.2014 tasuti arve.

Kontrolli, et koostad kohe alguses raamatupidamise algdokumendid õigesti!

Raamatupidamise algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend. Selleks võib olla näiteks arve, leping, tšekk, kassaorder, kviitung, lähetusaruanne, majandus-kulude aruanne, palgaorder jne. Raamatupidamise seaduse järgi peavad algdokumendil olema järgmised andmed:

 • dokumendi nimetus ja number;
 • koostamise kuupäev;
 • tehingu majanduslik sisu;
 • tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
 • tehingu osapoolte nimed;
 • tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid;
 • majandustehingut kirjendava ettevõtte esindaja allkiri – selle allkirjaga kinnitatakse, et tehing on toimunud. Seega vajalik on selle ettevõtte esindaja allkiri, kes dokumenti oma raamatupidamises kasutab.

Käibemaksukohustuslane peab ka jälgima, et arvele oleksid märgitud:

 • arve väljastaja maksukohustuslasena registreerimise number;
 • arve saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel (näiteks kauba müümisel teise liikmesriigi ettevõtjale);
 • kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaks määratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
 • kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
 • maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
 • tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Lisaks tuleb mõningatel juhtudel märkida ka viide rakendatud käibemaksumäära alusele (0%-lise käibe, maksuvaba käibe, kolmnurktehingute jms puhul).

Kõik algdokumendid tuleb säilitada 7 aastat (soovituslikud nii paberil kui digitaalselt). Töölepingu kirjalikku dokumenti tuleb säilitada töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates. Kõik olulised algdokumendid (arved, tšekid, lepingud jms) tuleb edastada raamatupidajale digitaalselt kas jooksvalt või kord kuus kuu alguses.

Ettevõtte rahad ei ole Sinu isiklikud rahad, hoia need kaks rahakotti lahus!

Maksustavad kulud:

 • Dividendid – dividende makstakse osanikele kinnitatud majandusaasta aruande alusel ja kui sissemaks osakapitali on tehtud. Välja makstud dividendidelt tuleb ettevõttel tasuda erijuhtude tulumaks määras 21/79.
 • Erisoodustused – erisoodustus on igasugune töösuhtega seoses antud hüve. Näiteks ärilõunatel oma töötaja osa arvest, ettevõtte sõiduauto kasutada andmine erasõitudeks, kaupade või teenuste tasuta andmine või müük turuhinnast madalama hinnaga jne. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79 ja erisoodustuse summa koos tulumaksuga veel ka sotsiaalmaksuga määras 33%. Erisoodustusteks loetakse ka need soodustused, mis antakse töötaja abikaasale, vanemale või lapsele.
 • Vastuvõtukulud – vastuvõtukulud on äripartnerite majutamine, toitlustamine transport ja teenindamine. Maksuvaba osa ületav summa maksustatakse erijuhtude tulumaksuga.
 • Kingitused, annetused – üldjuhul maksustatavad erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Rent ja intressid eraisikule – väljamaksja peab kinni ja kannab Maksu- ja Tolliametile tulumaksu 21%.
 • Seotud isikutega tehtud turuhinnast erinevad tehingud – seotud isikuteks loetakse näiteks juhatuse liikmed, osanikud, samadele omanikele või ühte kontserni kuuluvad ettevõtted jms (vt täpsem loetelu Tulumaksuseaduses).
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud – ettevõtlusega mitteseotud kuluks loetakse ka maksuametile asutud maksuintresse, seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha. Maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.
 • Puuduva või nõuetele mittevastava dokumendi alusel tehtud maksed – maksustatakse erijuhtude tulumaksuga määras 21/79.

Kui tekib küsimusi, võta meiega ühendust.