Kes kannab kodukontori kulutused?

Töölepingu seaduse (TLS) § 6 lg 4 märgib, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja elukohas (kaugtöö), peab tööandja lisaks TLS-i §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. TLS-i §-s 5 on toodud töölepingus kohustuslikult kajastamisele kuuluvad andmed, kusjuures ühe kohustusliku tingimusena tuleb näidata töö tegemise koht.

Kas tööks vajalikud töövahendid (nt arvuti, tarkvara, internet) ja töökohaks vajaliku laua ja tooli peab soetama töötaja oma kulude arvel või ikkagi tööandja ning kas korteri kommunaalteenuste kulu tuleb tervikuna kanda ainult töötajal. Seda küsimust selgitab TLS, mille § 6 lg 7 sätestab, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööandja hüvitab töötajale töö tegemisel või tööandja juhiste või korralduste tõttu tekkinud kulutused, peab tööandja lisaks TLS §-s 5 nimetatule teatama töötajale nimetatud kokkuleppe sisu.

Lisaks näeb tulumaksuseaduse (TMS) § 12 lg 3 ette, et füüsilise isiku maksustatavaks tuluks ei peeta teise isiku kasuks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulude hüvitisi.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette tööandja kohustused ohutu töökeskkonna tagamiseks, kusjuures selle seaduse § 121 lg 3 sätestab, et töötervishoidu, tööohutust ja -hügieeni käsitlevate meetmete kavandamine ja rakendamine ei tohi tuua töötajatele kaasa rahalisi kulutusi. Seega peaksid tööandja ja töötaja kirjalikult kokku leppima töötaja kodus töötamise tingimused, tööandja kohustused töökoha sisustamisel ja töötajal tekkinud kulude (nt kommunaalkulud) hüvitamine.

Eriti oluline on kokku leppida, et töötaja annab teatud osa oma eluruumist (näiteks ühe toa või teatud ruumid) tööandja valdusse, et tööandja saaks töökoha sisustamiseks ja sidepidamiseks tehtud kulutusi lugeda oma ettevõtlusega seotud kuludeks. Maksimaalselt lubatakse kanda kuludeks 50%. Kui ostetakse näiteks lamp töö tegemiseks ja see kantakse tervikuna kuluks, siis tuleks ka tagada, et seda kasutatakse 100% ainult töötegemiseks.